VICTORIA TOLSTOY & STORA STYGGA
Sveriges Ella ? ! Stora Stygga = Succe´!!

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.