Användarvillkor gällande Nöjestorget

§ 1 Definationer

I dessa avtalsvillkor skall följande begrepp ha nedan angiven innebörd.

 • Användaren, **Medlem* - Med "Användaren" och/eller "Medlem" menas medlem, den fysiska eller juridiska person som godkänt detta avtal.

 • Vi - Med "Vi" menas ansvariga för Nöjestorget, däribland dess anställda.

 • Nöjestorget - Med "Nöjestorget" menas företaget Nöjestorget AB (556669-9087) med tillhörande webbplats www.nojestorget.se samt moderbolag Fantastiska Nöjen vid Globen AB (556414-8178).

 • SRL - Sveriges Rikes Lag

§ 2 Regler

 • Användaren är skyldig att uppge korrekta personuppgifter om dig själv.
 • Användaren är givetvis tvungen att hålla dig inom ramen för SRL, samt följa de regler som vi satt upp för dina olika sidor och funktioner.

§ 3 Påföljder för regelbrott

Brott mot SRL kommer att anmälas till polis tillsammans med tidpunkten och aktuellt IP-nummer.

Grova och uppenbara regelbrott leder till att användaren åker ut utan förvarning och blir permanent blockerade.

Regelbrott i övriga slag leder till den åtgärd som vi anser är lämplig och dessa beslut kan inte överklagas.

§ 4 Nöjestorget

Vi behandlar alla personuppgifter på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt dem utan användarens tillåtelse.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av användare som missköter sig eller på annat sätt anses som olämpliga, utan att någon motivering behöver lämnas till användaren.

Vi förbehåller oss rätten att lagra information som användaren lämnar till Nöjestorget tillsammans med dennes användaruppgifter.

§ 5 Medgivande

Användaren samtycker till att Nöjestorget får kommunicera med Användaren via email, sms och telefon, så länge Användaren är medlem i Nöjestorget och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Användaren kan när som helst begära att Nöjestorget upphör med dylik kommunikation. Som medlem på Nöjestorget kan Användaren logga in på sin profil och aktivera / deaktivera e-post utskick från Nöjestorget. Nöjestorget förbehåller sig rätt att alltid kunna skicka e-post till Användaren även om Användaren stängt av funktionen på sin profil. Har Användaren skapat en annons på Nöjestorget så sker all kommunikation mellan Nöjestorget och Användaren via e-post

§ 6 Prisjusteringar:

Nöjestorget förbehåller sig rätten att årligen höja medlemsavgiften. Justeringen sker utan föregående meddelande till kunden.

§ 7 Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer Användaren att avstängas från Nöjestorget till betalning sker.

§ 8 Betalning

Nöjestorget kan inte hållas återbetalningsskyldig för betalningar som gjorts in till oss.

Vi kan inte garantera att alla funktioner på Nöjestorget upprätthåller 100% funktionalitet då tekniska problem och servicearbeten kan förekomma.

Skulle tekniska problem förekomma under en längre tid kan kompensation utlovas efter korrenspondens.

Nöjestorget har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Vid dröjsmål debiteras dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift på 90 kr.

Användaren ska snarast meddela Nöjestorget om faktura anses felaktig. Har Användaren inom åtta (8) dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Nöjestorget medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.

§ 9 Cookies

Nöjestorget nyttjar så kallade cookies. Om du använder tjänsten accepterar du att kakor sparas på din dator. Mer information om detta finns här "Vi använder cookies".

§ 10 Lösenord

Användarens lösenord hos oss lagras inte i klartext. Vi använder en metod som kallas "hashning" vilket innebär att lösenordet endast kan återställas till ett nytt lösenord.

§ 11 Ändrade villkor

Nöjestorget har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Användaren.

Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför Nöjestorgets kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut.

Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande, dock utan ersättningsskyldighet.

§ 12 Användaruppgifter

Nöjestorget, organisationsnummer 556669-9087, är personuppgiftsansvarig. Kontaktvägar till Nöjestorget finns längst ner i de allmänna villkoren.

Informationen kommer inte att säljas eller visas för tredjepart.

Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Nöjestorget och dess funktioner på återkommande basis.

§ 13 Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation.

Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

§ 14 Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

§ 15 Distansavtalslagen

Vid köp via hemsidan gäller Distansavtalslagen. Användare som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) skriftligen meddela Nöjestorget AB om han/hon ångrat sitt köp. Under förutsättning av att inloggning på Användarens konto skett, har Användaren rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster.

§ 16 Kontaktinformation

 Nöjestorget AB
 Box 10011
 121 26 Stockholm-Globen
 Telefon (dagtid): 08-19 50 50
 E-post: info@nojestorget.se

Senast uppdaterad: 2014-06-26Eddie Meduza Lever
^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.